Platby členů PGCOV 2020

Platby členů PGCOV 2020 2020-03-16T15:28:37+00:00

Vážené členky, vážení členové PGCOV

nastalou situaci – neschválení výše příspěvků VH PGCOV pro rok 2020 v předpokládaném termínu 19.3.2020, neurčitost doby ve které bude možno jednání VH PGCOV k jejich schválení uskutečnit a  současně s potřebou zajištění finančních prostředků pro řádnou činnost klubu i golfového hřiště  – se rozhodlo prezidium klubu řešit tak, jak je uvedeno v oznámení o nekonání řádně svolané VH.

Tedy do konání VH PGCOV bude v klubu postupováno dle Směrnice č. 1 ve verzi jejího návrhu.

To znamená, že příspěvky pro rok 2020 jsou členové povinni hradit v termínu a výši v návrhu Směrnice č. 1 uvedené. Pro zajištění všech aktivit PGCOV v dané situaci je to, dle prezidia odpovědného za chod klubu i hřiště, jediné možné řešení.

V návrhu výše ročních členských klubových příspěvků pro rok 2020 – viz. Příloha č. 1 Směrnice č. 1 – prezidium PGCOV respektuje jednak reálný ekonomický a hospodářský vývoj v ČR (růst cen u energií, materiálních a osobních nákladů, …) a jednak i zvýšenou potřebu vlastních finančních prostředků související se závazkem dokončit v roce 2020 realizaci projektu přeshraniční spolupráce „ Šilheřovice a Krzyźanowice – místo odpočinku a aktivity“ v rámci něhož dochází ke zhodnocení majetku TJO/PGCOV o 30 mil. Kč. V prvním případě se jedná o zvýšení ročních členských klubových příspěvků u jednotlivých kategorii  v rozsahu 0,- až 500,- Kč a ve druhém případě pak o stanovení mimořádného členského příspěvku ve výši 500,- Kč pro všechny členy PGCOV starší 18 let.

Prezidium je přesvědčeno, že důvody vedoucí k výše uvedeným úpravám výše ročních členských klubových příspěvků pro rok 2020 členové klubu i bez detailního vysvětlení na plánované VH PGCOV pochopí a své členské povinnosti jejich úhradou do 31. 3. 2020 splní. Jedině tak bude moci klub, v roce 50. výročí otevření golfového hřiště v Šilheřovicích zabezpečit naplnění práv a potřeb svých členů a současně i splnit bezezbytku své závazky podmiňující čerpání dotací ze strukturálních fondů EU v rámci programu „Interreg V-A  Česká republika  – Polsko“.

Prezidium PGCOV

Doplatek ročního členského klubového příspěvku  je splatný do 31. března 2020.

Detailní příspěvky a poplatky jsou ke stažení zde: Příspěvky-PGCOV-2020_1.pdf

Informace pro platbu převodem

Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:4208210339/0800
Variabilní symbol:68408010
Specifický symbol:rodné číslo nebo členské číslo ČGF – PGCOV
! pro identifikaci je nutné uvedení obou symbolů – variabilního i specifického !
SWIFT kód pro platbu ze zahraničí:GIBACZPKX
IBAN:CZ5708000000004208210339
Prosíme o samostatnou platbu za každého člena pro jednoznačnou identifikaci, nebo uvedení seznamu členů do poznámky pro příjemce platby.