Základní údaje

Základní údaje 2019-09-09T07:49:40+00:00

Projekt Šilheřovice a Krzyźanowice místo odpočinku a aktivity 

Program  Interreg  V – A Česká republika – Polsko  umožňuje financování přeshraničních projektů v česko-polském příhraničí. Je řízen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Hlavními kontaktními místy pro zájemce o program a příjemce dotace jsou Společný sekretariát sídlící v Olomouci a krajské úřady sídlící v programovém území. Veškeré základní informace o tomto programu jsou dostupné n

http://www.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-programu

K realizaci byl do programu, pro období 2014-2020, přijat projekt „Šilheřovice a Krzyźanowice místo odpočinku a aktivity“ (reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000279).

Cílem projektu je podpora turistického ruchu v šilheřovicko-krzyźanowické oblasti. Chceme prostřednictvím rekonstrukce a renovace významných historických památek, vytvořením společné naučné stezky a vybudováním důstojného zázemí pro turisty (Oranžerie a Vozovna) posílit zájem turistů a vytvořit poptávku po vícedenních návštěvách bývalého eichendorffského panství. Tím vytvořit ucelený kulturně-historický komplex s možností poznání přírodních a kulturních atraktivit a sportovního vyžití.

 

Partnery projektu jsou:

Vedoucí partner:                          Tělovýchovná jednota Ostrava              Česká republika

Partner:                                            Krzyźanowice                                               Polsko

 

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Rekonstrukce památkových objektů Oranžerie a Vozovny

Pro vytvoření vzdělávacího, sociálního a technického zázemí návštěvníků území. Jedná se o provedení stavebních úprav objektu Oranžerie v Šilheřovicích a Vozovny v Tworkowě pro možnost vytvoření stálé expozice, informačního místa, sociálního zázemí a možnosti občerstvení a odpočinku.

 

Revitalizace parků a naučná stezka

Cílem této klíčové aktivity je vytvoření společné naučné stezky a revitalizace parku v Tworkowie.

Projekt předpokládá provedení revitalizace parku v Tworkowě. Park v Šilheřovicích je postupně revitalizován dle schválené dokumentace ve vlastní režii vedoucího partnera. V revitalizovaných parcích bude zřízena naučná stezka, která se bude skládat ze dvou částí – stezka v zámeckém parku Šilheřovice a stezka v parku v Tworkowě.

Naučná stezka Johanna Friedricha von Eichendorffa se skládá ze dvou částí – jedna je umístěna v areálu Tworkowského zámku, kde Johann Friedrich strávil dětství a je i pochován a druhá část je v parku šilheřovickém, který Johann Friedrich založil a vystavěl tam i zámek. Na stezce budou umístěny informační tabule o historii obou obcí, o flóře i fauně obou parků včetně informace o zvláště chráněném území v parku šilheřovickém a také o významném členu rodu Eichendorffů Josephovi, který je považován za nejvýznamnějšího básníka Slezska. Stezka je vedena jak exponovanými částmi parku, kde má návštěvník možnost zhlédnout zámek i další objekty vystavěné v parku včetně opravené kašny, tak i jeho okrajem, který tvoří odclonění parku od vnější krajiny a skýtá příležitost k poznání přirozeného vývoje dřevin. U typických druhů dřevin i u zvláštností, které se v parku vyskytují, jsou pro informovanost turistů umístěny tabulky s názvy dřevin. V Tworkovské části stezky pak má návštěvník navíc možnost využít doplňkové elementy pro volnočasové aktivity a rekreaci.

Aby mohla vzniknout společná naučná stezka bude zapotřebí provést revitalizaci parku v Tworkowie. Tato aktivita je prvotně určena pro turisty, návštěvníky oblasti, kteří díky revitalizaci parků a vybudování naučné stezky, budou mít příležitost nejen k návštěvě obou parků, ale rovněž k seznámení s historií i současností těchto parků a obcí v jejichž katastru se nacházejí. Dozví se o principech kompozice anglického parku, o skladbě dřevin v něm, pochopí vliv neodborných zásahů a nedostatečné péče na stav parku. Budou informováni o zvláště chráněném území s výskytem chráněného brouka páchníka hnědého v Šilheřovicích, cestou si mohou ověřit své znalosti dřevin díky jejich označení v terénu. Pochopí historické souvislosti, změny vlastnictví i příslušnosti ke státním útvarům, seznámí se s osobností synovce majitele obou panství, významným romantickým básníkem Josefhem von Eichendorffem. V rámci části naučné stezky v Tworkowě bude mít návštěvník možnost využít Kneippovu vodoléčebnou proceduru.

Oprava historických památek na naučné stezce

V rámci projektu je předpoklad opravy historických památek na naučné stezce. Jedná se o Kašnu se sousoším Neptuna a vstupní brány v Šilheřovicích – Kančí a Ostravskou a opravu věže zámku v Tworkowě, která následně bude sloužit i jako vyhlídka.

 

Video prezentované na informační tabuli – Masarykovo nám., Ostrava

 

Mapa lokalizace projektů na území ČR – Polsko.

 

Oficiální prezentační tabule umístěná před vstupem do parku.

 

Situační výkres širších vztahů na území ČR