PK ČGF – otázky a odpovědi k turnajům od 17.5.2021

PK ČGF – otázky a odpovědi k turnajům od 17.5.2021

Otázky a odpovědi Právní komise CGV k účasti na turnajích 17.5.2021:

Dokument ke stažení zde: 2021-05-18-pk-odpovedi-na-nejcastejsi-otazky-turnaje.pdf

Jaké formy antigenních testů jsou dle mimořádného opatření akceptovatelné u účastníků golfových turnajů?

Pro účastníky golfových turnajů jsou v případě antigenních testů akceptovatelné pouze negativní výsledky POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, provedeného zdravotnickým pracovníkem, který nesmí být starší než 72 hodin od odběru biologického materiálu.

Kdy lze akceptovat „samotest“?

Tzv. “samotest” (kromě jiných možností) je možný v případě “dětských tréninků” (neboli právě ve smyslu MO “sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy”) podle ustanovení I/15 písm. e) odrážka iv).

Jaký je rozdíl mezi „samotestem“ a POC antigenním testem?

POC (“point of care”) antigenní test je antigenní test, který byl proveden na veřejném odběrovém místě, nebo jiném místě, které k tomuto úkonu má licenci a následně byl na tomto místě i vyhodnocen.
Pokud se zkratka „POC“ před spojením nevyskytuje, jedná se například o samotesty, které lze zakoupit v lékárně a které neprovádí odborný personál.

Kdo nese odpovědnost za účast případně netestovaného účastníka na turnaji (zda je to pořadatel, nebo účastník sám)

V případě, že by byl turnaj posuzován jako “sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy”, platí limit 30 osob, možnost antigenního samotestu a osoba organizující je povinna vše zadokumentovat, doklady uchovávat 30 dnů a osobu, která nevyhoví podmínkám, NESMÍ KE HŘE PŘIPUSTIT. Odpovědnost tedy nese „osoba organizující“.

V ostatních případech se jedná o hromadnou akci, kde je povolen maximální počet účastníků 50 osob, přičemž účastnícím se osobám je uložena povinnost prokázat splnění podmínek dle I/18. Podstatné je, že MO MZČR výslovně neuvádí, KOMU je účastník splnění podmínek povinen prokazovat. Vyjdeme-li z platného práva, lze vést diskuse o tom, kterým úředním osobám bude účastník turnaje POVINEN něco takového prokázat (Policie ČR, kontrolní orgány Hygienické služby, …), se značným stupněm jistoty však lze tvrdit, že takovou oprávněnou osobou NENÍ nikdo z řad zaměstnanců klubu, klubových funkcionářú nebo např. provozovatele.

V těchto případech tedy za účast případně netestovaného účastníka (resp. účastníka, který nesplňuje podmínky účasti) nenese odpovědnost pořadatel, ani provozovatel, ani klub, ale účastník sám. Pořadateli není uložena povinnost takovéto doklady od účastníků vyžadovat.

Je pořadatel povinen vyžadovat předložení dokladů prokazujících splnění podmínek dle bodu I/18 mimořádného opatření?

V případě, že se jedná o hromadnou akci podle I/15 (tedy nikoliv “sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy”), kde je účastnícím se osobám uložena povinnost prokázat splnění podmínek dle I/18, pořadateli není uložena povinnost jakékoli doklady od účastníků vyžadovat.

Lze nějak účinně předejít budoucím problémům ze strany kontrolních orgánů?

Doporučujeme, aby pořadatelé z důvodu opatrnosti upozornili všechny účastníky na to, že se nesmí turnaje zúčastnit, nesplňují-li podmínky dle I/18. Forma takového upozornění je libovolná, bude-li však v propozicích turnaje, bude moci pořadatel kdykoliv v budoucnu prokázat, že učinil vše, co po něm bylo možno spravedlivě požadovat, aby MO MZČR bylo naplněno.

Jak zní doslovné podmínky dle I/18?

Stanovují se následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

  1. a)  osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. b)  osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. c)  osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  4. d)  osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

V Praze dne 18. 5. 2021

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M. předseda právní komise

Mgr. et Bc. Pavel Vidura

 
2021-05-19T08:58:04+00:00